مفاهيم اعداد در طراحي لوگو

يكي ديگر از عناصر تاثيرگذار در طراحي لوگو اعداد مي باشند كه بخشي از برقراري ارتباط بين انسان ها با اعداد صورت مي گيرد. هر عدد يا شماره معنا و مفهوم خاصي دارد. البته در ملل ها و فرهنگ هاي مختلف معاني اعداد متفاوت است.

در اين مقاله به تحليل معاني و مفاهيم اعداد مي پردازيم:

عدد صفر در طراحي لوگو

عدد صفر بيانگر تهي و پوچي است. به معناي خالي ، بي محتوايي و فقدان كمييت و كيفيت مي باشد. در بعضي موارد صفر نشانگر خنثي بودن نمادها مي شود اما با قرارگرفتن صفر در كنار بقيه اعداد مانند عدد 20 يا 100 معناي ، مزيت ، اولويت و نهايت را به همراه دارد.

طراحي لوگو

عدد يك در طراحي لوگو

عدد يك حس يگانگي و واحد بودن را در طراحي لوگو به مخاطب القا مي كند. يك معمولا با آغاز همراه است. براي منحصر به فرد نشان دادن و بي مانند بودن يك لوگو بسيار مناسب است. عدد يك به دليل نخستين بودن ، قدرت و تخصص را به همراه دارد.

طراحي لوگو

عدد دو در طراحي لوگو

عدد دو در طراحي لوگو نماد با هم بودن است. در لوگوها عدد دو نشان دهنده ي توازن و تعامل بين صاحب برند با مشتريان مي باشد. اما بايد توجه داشت كه در بعضي موارد تاكيد بيش از حد در لوگو به عدد دو حس دوگانگي را به مخاطب القا مي كند.

طراحي لوگو

عدد سه در طراحي لوگو

عدد سه معمولا نشان دهنده ي سه مرحله ابتدا ، ميانه و انتها است. عدد سه نماد تحقق يافتن كارها و اهداف مي باشد.

طراحي لوگو

عدد چهار در طراحي لوگو

عدد چهار در لوگو نشان دهنده ي چهار جهت اصلي مي باشد. به دليل اينكه يادآور چهار ضلع مربع است به محل و سكون اشاره دارد.عدد چهار نشان دهنده ي ميزان و اندازه است همچنين عدد چهار نماد كليت ، عدل و برابري مي باشد.

طراحي لوگو

عدد پنج در طراحي لوگو

عدد پنج در لوگو به دليل فرد بودن ، حس واحد و يگانگي را به مخاطب منتقل مي كند وهم به دليل داشتن عددي زوج در بطن خود مانند چهار حس زوجيت و با هم بودن را القا مي كند. بايد توجه داشت استفاده از اين عدد در لوگو حس ضد و نقيضي را در مخاطب ايجاد مي كند.

طراحي لوگو

عدد شش در طراحي لوگو

در برخي از فرهنگ ها و ملل ها عدد شش نشان دهنده ي فقر ، عجز و ناتواني است. ممكن است لوگوي شما در سطح جهاني مطرح شود از اين پس عدد شش نماد شكست و سرخوردگي مي باشد. به همين دليل استفاده از عدد شش به طور مستقيم در طراحي لوگو توصيه نمي شود. اما چنانچه از شماره شش در طراحي مانند تصوير ذيل استفاده شود لوگو بسيار جذاب و زيبا مي شود.

طراحي لوگو

عدد هفت در طراحي لوگو

عدد هفت در لوگو به معناي تكامل ، امنيت و ايمني مي باشد و حس صلح و آرامش را بين صاحب برندها و مخاطبان ايجاد مي كند. در بسياري از آيين و فرهنگ ها عدد هفت را خوش يمن مي دانند و بسيار پرطرفدار است. طراحي لوگوها به شكل عدد هفت بسيار جذاب ، گيرا و زيبا مي باشد.

طراحي لوگو

عدد هشت در طراحي لوگو

طراحي عدد هشت در لوگو حس شادي و انرژي را به همراه دارد. اين عدد در لوگوها گاها نشان دهنده ي كثرت ، جمعيت و فراوانيست.در اين عدد مي توان قدرت ، توامندي و نيرو را به وضوح مشاهده كرد.

طراحي لوگو

عدد نه در طراحي لوگو

عدد نه در طراحي لوگو اشاره به محيط ، زمان و اطراف دارد. محيط دروني به 90 درجه يا 360 درجه تقسيم مي شود كه مرتبط با عدد نه مي باشند. بهترين آيتم براي برجسته كردن ويژگي محيطي يك لوگو استفاده از عدد نه مي باشد.منبع : مائده ديزاين

نوشته شده توسط avina | ۱۸ دى ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۸:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |